شركت مهندسين مشاور فارساب صنعت در سال 1378 با هدف انجام خدمات فنی و مهندسی در زمينه مهندسی آب و محيط زيست تشكيل گرديده است. اين شركت از زمان تشكيل تاكنون طرح‌های گوناگونی در زمينه‌های مختلف شامل منابع آب، مهندسی آب و فاضلاب، نفت و پتروشيمی به انجام رسانده است.

شركت مهندسين مشاور فارساب صنعت در سه رشته از رسته مهندسی آب و يك رشته در مهندسی نفت، گاز و پتروشيمي به شرح زير دارای رتبه‌بندی ملی از سازمان برنامه و بودجه كشور است :

  • رشته آبياری و زهكشی، رتبه 3 با 8 ظرفيت كاری مجاز
  • رشته تأسيسات آب و فاضلاب، رتبه 3 با 4 ظرفيت كاری مجاز

دفتر مركزی شركت در شهر شيراز قرار دارد.