شناسايی و اندازه‌گيری آب‌های سطحی و زيرزمينی

آماربرداری و تشكيل بانك اطلاعاتی منابع آب

مطالعات اطلس و تهيه بيلان منابع آب

مطالعات اكتشاف و تأمين آب

مطالعات تغذيه مصنوعی و كنترل سيلاب

مطالعات نيمه‌تفصيلی آب‌های زيرزمينی

طراحی و نظارت بر اجرای شبكه جمع‌آوری و خطوط انتقال فاضلاب

طراحی تصفيه‌خانه‌های فاضلاب شهری و صنعتی

طراحی شبكه‌های جمع‌آوری و دفع آب‌های سطحی

10068

طراحی خطوط انتقال، شبكه توزيع، مخازن و ايستگاههای پمپاژ آب

طراحی تصفيه‌خانه‌های آب شهری و صنعتی

طراحی شبكه‌های آبياری و زهكشی

ارزيابی اثرات زيست‌محيطی

طرح‌های اطلاع رسانی و نظرسنجی از بهره‌برداران آب‌های زير زمينی

تهيه مدل رياضی آبهای زيرزمينی