اعضای هيات مديره

مهندس سيد محمدحسين حجتی (مديرعامل)​

كارشناس ارشد در رشته زمين‌شناسی گرايش آبشناسی از دانشگاه شيراز    سال 1373

مهندس سيد اميرحسين شاه‌اميريان (رئيس هيات مديره)

كارشناس ارشد در رشته زمين‌شناسی گرايش پترولوژی از دانشگاه اصفهان سال 1387

دكتر فردين بوستانی (عضو هيات مديره)

دكتری در رشته علوم و مهندسی آبياری گرايش هيدرولوژی از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات تهران سال 1378

مهندس حبيب‌اله قدمگاهی خراسانی (نايب رئيس هيات مديره)

كارشناس ارشد در رشته مهندسی عمران گرايش مهندسی محيط‌ زيست از دانشگاه تربيت مدرس سال 1375