پروژه‌های محيط زيست

  • ارزیابی زیست محیطی طرح جامع تامین آب قشم-شركت مهندسین مشاور طوس آب
  • ارزیابی زیست‌محیطی شبكه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب شهر استهبان-شركت مهندسین مشاور طوس آب
  • ارزیابی زیست‌محیطی شبكه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب كاشان-شركت مهندسین مشاور طوس آب
  • ارزیابی زیست‌محیطی شبكه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب شهر درگز-شركت آب و فاضلاب خراسان رضوی
  • ارزیابی زیست‌محیطی طرح فاضلاب شهرهای گراش و كوار-شركت آب و فاضلاب فارس