پروژه‌های جمع‌آوری آبهای سطحی و مهار سيلاب

  • طرح جمع‌آوری و دفع آبهای سطحی كارخانه سیمان فارس نو-شركت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان
  • طرح جمع‌آوری و دفع آبهای سطحی اراضی 55 هكتاری شهر جدید صدرا-شركت عمران شهر جدید صدرا
  • طرح جامع جمع‌آوری و دفع آبهای سطحی و مهار سیلاب شهر جدید صدرا-شركت عمران شهر جدید صدرا
  • طرح جمع‌آوری و دفع آبهای سطحی و مهار سیلاب پردیس دانشگاه آزاد شیراز-دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
  • طرح جمع‌آوری آبهای سطحی و مهار سیلاب جنت‌شهر-بنیاد مسكن انقلاب اسلامی فارس
  • طرح جمع‌آوری و دفع آبهای سطحی و مهار سیلاب مسكن مهر آباده طشك-بنیاد مسكن انقلاب اسلامی فارس
  • طرح جمع‌آوری و دفع آبهای سطحی و مهار سیلاب مسكن مهر مشكان-بنیاد مسكن انقلاب اسلامی فارس
  • طرح جمع‌آوری و دفع آبهای سطحی و مهار سیلاب مسكن مهر آباده طشك-بنیاد مسكن انقلاب اسلامی فارس