پروژه‌های تاسيسات فاضلاب

 • مطالعات شبكه جمع آوری و تصفیه فاضلاب مجتمع شیر و گوشت فرزیس-شركت شیر و گوشت فرزیس
 • طرح مطالعات مرحله اول جمع‌آوری و دفع آبهای سطحی و سیلاب استهبان-شهرداری استهبان
 • طرح تصفیه‌ی فاضلاب صنعتی شركت كولر هوایی آبان-شركت كولر هوایی آبان
 • مطالعات طرح تصفیه‌خانه‌ی موقت فاضلاب صنعتی شهرك صنعتی آب باریك-شركت شهرك‌های صنعتی استان فارس
 • عملیات حصاركشی برای سیستم تصفيه پساب صنعتی شركت پالایش نفت شیراز-شركت پالایش نفت شیراز
 • طرح تصفیه‌خانه پساب صنعتی شركت پالایش نفت شیراز-شركت پالایش نفت شیراز
 • طرح تصفیه‌ی فاضلاب كشتارگاه بهبهان-شركت ساختمان و صنعت ایران
 • طرح تأسیسات تصفیه‌ی فاضلاب روغنی واحد آمونیاك سوم پتروشیمی رازی-شركت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی
 • مطالعات طرح جامع آبیاری فضای سبز شهر جدید صدرا با استفاده از پساب-شركت آب و فاضلاب استان فارس
 • مطالعات مرحله اول طرح شبكه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب شهر سپیدان-شركت آب و فاضلاب استان فارس
 • طرح تأسیسات تصفیه‌ی آب و فاضلاب شركت زرین غزال شیراز-شركت صنعتی زرین غزال(دایتی)
 • مطالعات مراحل اول و دوم طرح تصفیه‌خانه‌ی اضطراری فاضلاب شهر جدید صدرا-شركت عمران شهر جدید صدرا
 • طرح شبكه‌ی جمع‌آوری فاضلاب و تصفیه‌ی فاضلاب شركت رایانوش-شركت صنعتی رایانوش
 • مطالعات مراحل اول و دوم طرح تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شرقی و غربی شهر جدید صدرا-شركت عمران شهر جدید صدرا
 • مطالعات طرح شبكه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب روستاهای رحمت‌آباد،‌ تركان و نصر‌آباد-شركت آب و فاضلاب روستایی استان فارس
 • مطالعات مرحله اول طرح شبكه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب گناباد-شركت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی
 • تهیه برنامه‌های اجرایی مناسب جهت كنترل و پایش فاضلاب صنایع مستقر در شهر شیراز-شركت آب و فاضلاب شیراز
 • طرح شبكه‌ی جمع‌آوری فاضلاب شهرك‌های صنعتی سروستان،‌ نور‌آباد‌، و ملوسجان استان فارس-شركت شهرك‌های صنعتی استان فارس
 • طرح شبكه‌ی جمع آوری فاضلاب شهرك‌های صنعتی استان فارس-شركت شهرك‌های صنعتی استان فارس
 • مطالعات مرحله‌ اول طرح تصفیه فاضلاب شهرك صنعتی سپیدان-شركت شهرك‌های صنعتی استان فارس
 • مطالعات مرحله دوم طرح شبكه جمع‌آوری فاضلاب گناباد- بیدخت-شركت آب و فاضلاب خراسان رضوی
 • مطالعات مرحله اول طرح شبکه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب شهر لار-شركت آب و فاضلاب فارس
 • مطالعات دفع سیلاب، جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب و استفاده مجدد از پساب دانشگاه آزاد دشتستان-دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستان
 • مطالعات مرحله دوم طرح تصفیه‌خانه فاضلاب گناباد - بیدخت-شركت آب و فاضلاب خراسان رضوی
 • مطالعات و طراحی تاسیسات امور زیر بنایی سایت جدید دانشگاه صنعتی شیراز-دانشگاه صنعتی شیراز
 • مطالعه فاضلاب مسكن مهر شهر قادرآباد-اداره كل راه و شهرسازی استان فارس