پروژه‌های منابع آب

 • مطالعات آبهای زیر‌زمینی و تهیه مدل ریاضی كمی و كیفی دشت خرامه-داریون-شركت سهامی آب منطقه‌ای فارس
 • طرح آماربرداری از منابع و مصارف آبهای سطحی و زیر‌زمینی حوزه آبریز دریاچه مهارلو-شركت سهامی آب منطقه‌ای فارس
 • مطالعات شناسایی آبهای زیر‌زمینی دشت‌های درز-سایبان و باشدو-كرمستج-شركت سهامی آب منطقه‌ای فارس
 • مطالعات نیمه تفصیلی منابع آبهای زیرزمینی دشت‌های استان هرمزگان-شركت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان
 • مطالعات مرحله اول طرح تغذیه مصنوعی دشت شمیل و آشكارا-شركت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان
 • عملیات پمپاژ چاه‌های بهره‌برداری دشت‌های درز - سایبان و باشدو–كرمستج-شركت سهامی آب منطقه‌ای فارس
 • مطالعات نیمه تفصیلی منابع آبهای زیر‌زمینی دشت‌های استان هزمرگان-شركت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان
 • مطالعات نیمه تفصیلی منابع آبهای زیر‌زمینی دشت دیر و كنگان-شركت سهامی آب منطقه‌ای فارس
 • مطالعات نیمه تفصیلی منابع آبهای زیر‌زمینی محدودهی مطالعاتی ده‌بید-شركت سهامی آب منطقه ای فارس
 • به هنگام سازی اطلس منابع آب حوزه آبریز دریاچه های طشك- بختگان و مهارلو-شركت سهامی آب منطقه‌ای فارس
 • ‌ تأمین آب و ارزیابی زیست‌محیطی پالایشگاه میعانات گازی لامرد-شركت لامرد پالایش
 • بررسی ایجاد تشكل‌های آب‌بران و مطالعات بیلان و پیشنهاد ممنوعیت و آزادسازی مناطق-شركت سهامی آب منطقه‌ای گلستان
 • مطالعات مرحله اول طرح تغذیه مصنوعی دشت تیغاب-شركت سهامی آب منطقه ای خراسان جنوبی
 • انجام مطالعات ایجاد تشكل‌های مردمی آبهای زیر‌زمینی در استان هرمزگان-شركت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان
 • مطالعات مرحله اول طرح تغذیه مصنوعی گز وطنا (خلیج گرگان)-شركت سهامی آب منطقه‌ای گلستان
 • بررسی ایجاد تشكل‌های آب‌بران در استان فارس(مطالعه موردی دشت استهبان)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
 • بررسی ایجاد تشكل‌های مردمی آب‌بران آبهای زیرزمینی در دشت سرایان-شركت سهامی آب منطقه ای خراسان جنوبی
 • مطالعات مرحله دوم طرح تغذیه مصنوعی دشت شمیل و آشكارا-شركت سهامی آب منطقه ای هرمزگان
 • مطالعات ممنوعیت دشت‌های قائن، خضری، سهل آباد و نهبندان-شركت سهامی آب منطقه ای خراسان جنوبی
 • طرح اطلاع رسانی و نظرسنجی از بهره‌برداران آبهای زیر زمینی استان بوشهر-شركت سهامی آب منطقه ای بوشهر
 • طرح بررسی ایجاد تشكل‌های آب‌بران دشت بوشكان - شلدان-شركت سهامی آب منطقه ای بوشهر
 • مطالعات نیمه تفصیلی آبهای زیرزمینی محدوده مطالعاتی مبارك آباد - باروس-شركت سهامی آب منطقه ای فارس
 • طرح اطلاع رسانی و نظرسنجی از بهره‌برداران آبهای زیر زمینی استان كهگیلویه و بویر احمد-شركت آب منطقه ای كهگیلویه و بویراحمد
 • آماربرداری از منابع و مصارف آب‌های سطحی و زیرزمینی شمال استان بوشهر-شركت سهامی آب منطقه‌ای بوشهر
 • مطالعات نیمه تفضیلی آبهای زیرزمینی دشت‌های گاوبندی و احمدی-شركت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان
 • مطالعات ایجاد تشكل آب‌بران زیرزمینی حوزه خلیج گرگان- دشت بندر گز-شركت سهامی آب منطقه‌ای گلستان
 • شناسایی و پایش كیفی آب زیرزمینی دشت‌های مرودشت، خرامه و زرقان-شركت سهامی آب منطقه‌ای فارس
 • مطالعات نیمه‌ تفصیلی محدوده‌های مطالعاتی باینوج و كوردان دژگان-شركت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان
 • ادامه مطالعات كمی و كیفی منابع آب دشت‌های استان فارس-شركت سهامی آب منطقه‌ای فارس
 • مدیریت و كنترل آماربرداری از منابع آب استان گلستان-شركت سهامی آب منطقه‌ای گلستان
 • مطالعات تهیه مدل ریاضی كمی و كیفی محدوده مطالعاتی حاجی آباد-شركت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان
 • مطالعات نیمه تفصیلی سازند‌های سخت محدوده مطالعاتی گرگان-شركت سهامی آب منطقه‌ای گلستان
 • انجام مطالعات بیلان حوزه آبريز حله-شركت سهامی آب منطقه‌ای بوشهر
 • انجام مطالعات بیلان حوزه آبریز مهارلو بختگان-شركت سهامی آب منطقه‌ای فارس
 • انجام مطالعات بیلان حوزه آبریز كل، مهران و جزاير خليج فارس-شركت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان
 • عملیات آماربرداری از منابع آب محدوده‌های مطالعاتی داریان، بیضا،شیراز و قره‌باغ-شركت سهامی آب منطقه‌ای فارس
 • آماربرداری از منابع آب محدوده‌های مطالعاتی شمال استان بوشهر-شركت سهامی آب منطقه‌ای بوشهر
 • آماربرداری از منابع آب محدوده‌های مطالعاتی غربی استان یزد-شركت سهامی آب منطقه‌ای یزد
 • اندازه‌گیری شبكه چاه‌های مشاهده‌ای، چاه، چشمه و قنوات استان بوشهر -شركت سهامی آب منطقه‌ای بوشهر
 • مطالعات بیلان محدوده‌های مطالعاتی دیلم و گناوه و پیشنهاد ممنوعیت دالكی – شبانكاره و اهرم-شركت سهامی آب منطقه‌ای بوشهر
 • مطالعات تمدید ممنوعیت محدوده‌های مطالعاتی باغان، مند و خورموج-شركت سهامی آب منطقه‌ای بوشهر
 • تمدید ممنوعیت محدوده‌های مطالعاتی جم و ریز-شركت سهامی آب منطقه‌ای بوشهر
 • اندازه‌گیری آبدهی رودخانه‌های استان و برداشت نمونه آب و رسوب جهت آنالیز -شركت سهامی آب منطقه‌ای بوشهر
 • بیلان منتهی به سال آبی 97-1396 در حوزه آبریز رودخانه حله-شركت سهامی آب منطقه‌ای بوشهر
 • بیلان منابع آب منتهی به سال آبی 97-1396 در حوزه آبریز بندر عباس-سدیج -شركت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان
 • بیلان منابع آب در حوزه آبریز كویرهای سیاه‌كوه، ریگ زرین و دق‌سرخ منتهی به سال آبی 97-1396 -شركت سهامی آب منطقه‌ای یزد
 • مطالعات تمدید ممنوعیت محدوده مطالعاتی اهرم-شركت سهامی آب منطقه‌ای بوشهر
 • انجام مطالعات تمدید ممنوعیت محدوده‌های مطالعاتی بوشكان، دير-كنگان و چاهگاه در استان بوشهر-شركت سهامی آب منطقه‌ای بوشهر
 • آماربرداری سراسری از منابع و مصارف آب‌های سطحی و زيرزمينی محدوده‌های مطالعاتی شرق استان مازندران- شركت سهامي آب منطقه‌ای مازندران
 • آماربرداری سراسری از منابع و مصارف آب‌های سطحی و زيرزمينی محدوده‌های مطالعاتی مركز استان مازندران- شركت سهامي آب منطقه‌ای مازندران